Atatürk İlkeleri ve İnkılapları 

1

 

İsmet İnönü, Lozan Antlaşması’nı imzaladıktan

sonra İstanbul Üniversitesinde başarının sırrını:

“Yaşamaya yetecek güçte olduğumuzu belirtmeye

gitmiştik … kuvvetli durumdaydık. Reddediyoruz

dediğimiz zaman ulusun da reddedeceğini biliyorduk.”

şeklinde açıklamıştır.

İsmet İnönü’nün bu açıklamasıyla,

I. laiklik,

II. bağımsızlık,

III. ulus egemenliği

ilkelerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdakilerden hangisi Devletçilik ilkesinin özelliklerinden biri değildir?

A  Ekonomik kalkınmayı sağlayacak tedbirler alır.
B  Özel girişime ve girişimcilere karşıdır.
C  Büyük yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesini savunur.
D  Planlı ekonomik kalkınma amacı taşır.
E  Ekonomik gelişmelere göre esneklik gösterir.
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

 

I. Osmanlı

II. Memluk

III. Selçuklu

Yukarıdaki devletlerin hangilerinde saltanat makamı

içinde halifelik anlayışı uygulanmıştır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

 

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının ırk, mezhep ve

sınıf ayrılıklarına karşı olması,

I. millî birlik ve beraberlik,

II. kültürel birlik,

III. sosyal dayanışma

durumlarından hangilerini desteklediğini gösterir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

1929 yılında çıkarılan Toprak Reformu Kanunu ile toprağı olmayan köylülere toprak dağıtımının amaçlanması aşağıdaki ilkelerden hangisinin doğrudan bir gereğidir?

A  Halkçılık
B  Cumhuriyetçilik
C  Laiklik
D  Milliyetçilik
E  İnkılapçılık
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

 

Balkan Devletleri arasında yakınlaşma başlaması

ve Balkan Paktı’nın kurulmasında aşağıdakilerden

hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?

A  Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmuş olması
B  İtalya’nın Doğu Akdeniz’e egemen olmak istemesi
C  Almanya’da Nazi Partisinin iktidara gelmesi
D  Silahlanma yarışının hızlanması
E  İtalya’da faşizmin güçlenmesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

•Türk öğün ,çalış güven

•özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.

•Beni Türk hekemlerine emanet ediniz.
Mustafa Kemal in yukarıdak sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A  Devletçilik
B  İnkılâpçılık
C  Laiklik
D  Milliyetçilik
E  Cumhuriyetçilik
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Kılık-kıyafet düzenlemesi ile ilgili olarak, 

I- Halifeliğin kaldırılmasına zemin hazırlanmıştır. 

II- Laiklik ve çağdaşlaşma amaçlanmıştır.

III- Kılık-kıyafette birlik sağlanmıştır. 

yargılarından hangileri yanlıştır?

A  Yalnız I
B  Yalnız III
C  I ve II
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki; 

I. kadınların mahkemelerde tanıklıkta erkeklerle eşit sayılması, 

II. ilköğretimin zorunlu olması, 

III. seçmen yaşının 22'den 18'e indirilmesi 

 düzenlemelerinden hangilerinin siyasal katılımı artırdığı söylenebilir ? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

*İtalyanın 1935 yılında Habeşistana saldırması ve Türkiyeyi de içeren yayılmacı bir siyaset izlemesi,

* Almanyanın Ren Bölgesini yeniden silhalandırması

gelişmeliri aşağıdakilerden hangisinin gündeme gelmesiyle etkili olmuştur?

A  Nüfus mübadelesi sorunu
B   Boğazların statüs
C  Türkiye-Irak sınırının tespiti
D  Türkiyenin Milletler Cemiyetine üye olması
E   Balkan Antantının imzalanması
  Boş Bırakmak İstiyorum