Atatürk İlkeleri ve İnkılapları 

1

Mustafa Kemal in İzmir İktisat Kongresin de "Bu dakikada dinleyicilerim çifçilerdir,sanatkarlardır,tüccarlardır ve annelerdir.Çiftinin sanatkara,sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara muhtaç olduğunu kim inkar edebilir"sözü ile aşağıdaki ilkelerden hangisini önemi vurgulanmıştır?

A  Laiklik
B  İnkılâpçılık
C  Cumhuriyetçilik
D  Halkçılık
E  Devletilik
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Atatürk,  "En iyi bireyler, kendinden çok, bağlı olduğu  toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına yaşamını adayan insanlardır." demiştir.

Atatürk ün bu sözündeki en iyi birey tanımının aşağıdakilerden hangisiyle eşleştiği savunulabilir?

A  Vatandaşlık bilincine erişmiş kişi
B  Başkalarının hak ve özgürlüklerine değer vermeyen kişi
C  Belli bir sınıfın yararını gözeten kişi
D  Sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyen kişi
E  Önceliklerini kişisel çıkardan yana kullanan kişi
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Atatürk Döneminde çok partili hayata geçilmemiş, bu amaçla kurulan siyasi partiler kısa sürede kapatılmıştır. 

Bu durumun yaşanmasına, 

I.Türk kamuoyunun çok  partili hayata geçebilecek olgunluğa henüz erişmemiş olması,

II. Parti başkanlarının rejim  karşıtı tavırları, 

III. devlet rejiminin adının henüz belirlenmemiş olması

gelişmelerinden hangileri neden olmuştur? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Türkiyede Soyadı Kanununun kabulü ile her Türk kendi adından başka, alisenin ortak olarak kullanaçağı birsoyadı alacaktır. Alınan bu soyadları Türkçe olacak, yabancı milletlere ait adlar kullanılmayacaktır. Ayrıcalık belirten unvanlar da kaldırılacaktır. 

Soyadı Kanunu, 

I. cumhuriyetçilik, 

II. halkçılık, 

III. devletçilik

ilkelerinden hangileriyle bağdaşmaktadır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  II ve III
E   I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

- Dini istismarcılığın önlenmesi

- Dinin akıl ve bilim çerçevesinde değerlendirilmesi

amaçlarına yönelik olarak, 

I- Halifeliğin kaldırılması,

II- Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, 

III- Medreselerin kapatılması

yeniliklerinden hangilerinin yapıldığı söylenebilir? 

A  Yalnız I
B  Yalnız III
C  I ve II
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

 

I. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması

II. Âşar Vergisi’nin kaldırılması

III. Ziraat Bankası’ndan kredi verilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, tarım kesimini rahatlatma

ve üretimi artırma amacıyla doğrudan ilgilidir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Kadınların 1930 da belediye seçimlerine katılma 1933 te muhtar, 1934 te de milletvekili seçme ve seçilme haklarını elde etmesi,

I. Halkçılık

II. Cumhuriyetçilik

III. Milliyetçilik

ilkelerinden hangilerinin bir gereğidir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Yeni Türk Devleti'ndeki;

I. Türkiye İktisat Kongresi'nin toplanması,

II. Kabotaj Kanunu'nun kabulü,

III. Demir yollarının yaygınlaştırılması

 yeniliklerinden hangileri ulusal ekonominin oluşturulmasıyla ilişkilidir? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

I. Cumhuriyet rejiminin değiştirilmezliği 

II. TBMM nin üstünlüğü

III. Milli hakimiyetin her şeyin üstünde tutulması

Yukarıdakilerden hangileri 1924,1961,ve 1982 Anayasalarının ortak özellikleri arasında gösterilebilir?

A  Yalnız I
B  Yalnız III
C  I ve II
D  II ve III
E  I II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Türkiye'de toplumun her kesimine devlet yönetiminde temsil edilme hakkının verilmesi, 

I. Halkçılık,

II. Cumhuriyetçilik,

III. Laiklik

ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereğidir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum