Atatürk İlkeleri ve İnkılapları 

1

Türkiye Cumhuriyeti ndeki devletçilik anlayışı,

I. Ulusal çıkarları koruma

II. Ekonomide özel sektörün varlığı,

III. Sınırsız ekonomik rekabet

durumlarından hangileriyle bağdaşmamaktadır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

I. Milleti refaha kavuşturmak

II. Memleketi geliştirmek

III. Bölgeler arası ekonomik kalkınma farklılıklarını büyük ölçüde ortadan kaldırmak

Yukarıdakilerden hangileri devletçilik ilkesinin amaçları arasında yer alır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki; 

I. Soyadı Kanununun kabulü, 

II. Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu, 

III. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması

inkılaplarından hangilerinde ulusçuluk düşüncesi temel alınmıştır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

I. Siyasi

II. Ekonomik

III. Sosyal

Medeni Hukuk ile yukarıdaki alanlardan hangilerinde Türk kadınına bir takım haklar verilmiştir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Türkiye ekonomisindeki, 

I. ham madde ve pazar, 

II. sermaye birikimi, 

III. yetişmiş eleman

unsurlarından hangilerindeki eksiklik devletçilik poli

tikasının benimsenme gerekçesidir? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

 

Türkiye, Musul’un Misakımillî sınırları içinde olduğuna

aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak

göstermiştir?

A  Türklerden başka ulusların da yaşamasını
B  Sykes-Picot Anlaşması’na göre Fransızlara verilmiş olmasını
C  Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı tarihte Osmanlı sınırları içinde olmasını
D  Petrol bakımından zengin olmasını
E  İngiltere’nin mandası olmasını
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

 

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde dağılmayı önlemek

amacıyla birtakım düşünce akımları ortaya çıkmıştır.

Bu düşünce akımlarından Osmanlıcılık düşüncesinin

önemini kaybetmesinde,

I. Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıkması,

II. Meşrutiyet’in ilanına rağmen azınlıkların ayrılıkçı

hareketlerini sürdürmesi,

III. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Türkiye de ümmet anlayışından millet bilincine ulaşılmasında, 

I. hilafetin kaldırılması, 

II. Türk Tarihinin Ana Hatları adlı eserin hazırlanması, 

III. yeni Türk harflerinin kabulü

çalışmalarından hangileri etkili olmuştur?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C   Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Mustafa Kemal: "Büyük Türk ordusunun genç subayı ve cumhuriyetin öğretmenler topluluğunun değerli üyesi Kubilayın temiz kanı ile Cumhuriyet yaşama yeteneğini tazelemiş ve güçlendirmiş olacaktır." sözünü hangi olay sonrasında söylemiştir?

A  Şeyh Sait İsyanı
B  Ağrı İsyanı
C  Mutki İsyanı
D  Menemen Olayı
E  Bursa Olayı
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Lozan sonrası Türk - İngiliz ilişkilerinin yakınlaşmasında; 

I. Türkiyenin briand-Kellog Paktına katılması,

II. Türkiyenin Milletler Cemiyetine üye olması,

III. Yabancı okullar sorununun çözülmesi

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A  yalnızI
B   yalnızII
C   yalnızIII
D   I ve II
E   II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum