Atatürk İlkeleri ve İnkılapları 

1

*İtalyanın 1935 yılında Habeşistana saldırması ve Türkiyeyi de içeren yayılmacı bir siyaset izlemesi,

* Almanyanın Ren Bölgesini yeniden silhalandırması

gelişmeliri aşağıdakilerden hangisinin gündeme gelmesiyle etkili olmuştur?

A  Nüfus mübadelesi sorunu
B   Boğazların statüs
C  Türkiye-Irak sınırının tespiti
D  Türkiyenin Milletler Cemiyetine üye olması
E   Balkan Antantının imzalanması
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

 

Soyadı Kanunu’yla tüm vatandaşlara, aile ismi olarak

öz adları yanında soyadı kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu zorunluluğun,

I. sınıf farklılıklarının isim olarak kullanılması,

II. isim benzerliklerinin bazı karışıklıklara neden

olması,

III. toplumda azınlık olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının

bulunması

durumlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  I ve III
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılması ile aynı gün yapılan değişiklikler içerisinde gösterilemez?

A  Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurulması
B  Şeriye ve Evkaf vekaletinin kapatılması
C  Tevhiti Tedrisat kanununun kabul edilmesi
D  Vahdettin yurtdışına çıkarılması
E  Erkanı Harbiye Vekaletinin kapatılması
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

I. Din ve vicdan özgürlüğünü savunur. 

II. Akılcılık ve bilimselliğe öngörür. 

III. Her dine eşit mesafededir. 

Yukarıdakilerden hangileri laiklik ile ilgili doğru bir bilgidir. 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  II ve III
E  I II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Yeni Türk devletindeki 

I. Türkiye İktisat Kongresinin toplanması, 

II. Kabotaj Kanununun çıkarılması, 

III. Türk Dil Kurumunun kurulması

gelişmelerinden hangileri ulusçuluk ilkesi ile ilişkilidir? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

1929 dünya ekonomik bunalımı Türkiye ekonomisinde,

I. Aşar vergisinin kaldırılması

II. Devletçilik politikasının uygulanması

III. Sanayiye Özendirme Yasası nın çıkarılması

gelişmelerinden hangilerinin yaşanması üzerinde etkili olmuştur?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

I. Nüfus mübadeleci sorunun çözülmesi

II. ABD nin Türkiyeye Marshall yardımını yapması 

III. Türkiyenin Kore Savaşına katılması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeliri arasındadır?

A  YalnızI
B   YalnızII
C   I ve II
D  I ve III
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Cumhuriyet Döneminde, 

*Yabancı okullar sorununun iç sorun sayılarak diğer ülkelerin müdahalelerinin engellenmesi,

*Boğazlar Komisyonunun yetkilerinin Türkiyeye devredilmesi,

gelişmeleri birlikte düşünüldüğünde,

I. demokrasi ve insan hakları

II. egemenlik hakları

III. ekonomik güç

yukarıdakilerden hangilerine önem verildiği söylenebilir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Şeyh Sait İsyanının bastırılması için alınan önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A  Bölgede seferberlik ilan edilmesi
B  Terörle Mücadele Kanununun çıkarılması
C  Takrir-i Sükûn Kanununun çıkarılması
D  İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E  Bazı gazetelerin kapatılması
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

• Ulus egemenliğe dayanır.

• Anayasanın değiştirlemez maddelerindendir.

Yukarıda verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A  Laiklik
B  Devletçilik
C  İnkılapçılık
D  Milliyetçilik
E  Cumhuriyetçilik
  Boş Bırakmak İstiyorum