Atatürk İlkeleri ve İnkılapları 

1

Milli Mücadele sırasında, "Ulusal bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze saygılı olması koşulu ile dış ülkelerden yardım alınabilir." kararı alınmıştır.

Bu karar,

I. Devletçilik

II. Milliyetçilik

III. Cumhuriyetçilik

ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Türkiye Cumhuriyeti, yaptığı uluslararası ittifaklarda, hiçbir devletin bir diğerinin iç işerine karışmamasını ve ortak sınırlara saygı duyulmasını temel ilke olarak kabul etmiştir. 

Türkiyenin bu tutumu,

I. bağımsızlık, 

II. silahlanma faaliyetleri,

III. yayılmacılık

durumlarından hangilerine verdiği önemi göstermektedir? 

A  Yalnız I
B  YalnızII
C  YalnızIII
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

"Bir ulus sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkûmdur." diyen Atatürkün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirdiği yenlik aşağıdakilerden hangisidir?

A  Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesinin kurulması
B  Türk Dil Kurumunun kurulması
C  Türk Tarih Kurumunun kurulması
D  Millet Mekteplerinin açılması
E  Devlet Konservatuarının açılması
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

 

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanmasında,

I. Sivas Kongresi kararları,

II. Erzurum Kongresi kararları,

III. TBMM’nin açılması

gelişmelerinden hangilerinin hızlandırıcı etkisi

olduğu savunulabilir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Mustafa Kemal'in "Egemlik kayıtsız şartsız milletindir."sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hagisi ile ilgilidir?

A  Cumhuriyetçilik
B  Milliyetçilik
C  Laiklik
D  İnkılâpçılık
E  Devletçilik
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Soyadı Kanunu ile statü bildiren unvanların kaldırılması,

I. Halkçılık

II. Devletçilik

III. Laiklik

ilkelerinden hangilerinin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Türkiye Cumhuriyetinin ilk yüksek okulu aşağıdakilerdan hangisidir?

A  Ankara Hukuk Mektebi
B  Ziraat Enstitüsü
C  İstanbul Üniversitesi
D  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
E  Güzel Sanatlar Akademisi
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Atatürk bir konuşmasında; "... Üniversite kuruluşuna ver-

diğimiz önemi belirtmek isterim. Yarım tedbirlerin kısır ol-

duğuna şüphe yoktur. Bütün işlerimizde olduğu gibi, ma-

arifte ve kurulan üniversitede radikal tedbirlerle yürümek

kesin kararımızdır..." diyerek Türkiye'de  üniversitelerin bi-

limsel kişiliğini kazanmasında dönüm noktası olarak kabul

edilen 1933 Üniversiteler Reformu'nu gerçekleştirmiştir. 

Bu reformla; 

I. Darülfünun yerine İstanbul  Üniversitesi,

II. Mekteb-i  Maarif-i Adliye yerine Siyasal Bilgiler Fakül-

tesi,

III. Mekteb-i Tıbbiye yerine Ankara Tıp Fakültesi 

kurumlarından hangileri kurulmuştur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve III  E)I,II ve III  

A  
B  
C  
D  
E  
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Yeni Türk  Devleti'nde Latin harflerine geçilmesi 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nde 1923' de toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde tartışılmışsa da harf inkılabı ancak 1928 yılında TBMM'de alınan kararla gerçekleştirilmiştir. 

Bu bilgiye dayanarak; 

I. İnkılaplar gerçekleştirilken bir hazırlık evresi yaşanmıştır.

II. İnkılaplar halkın tepkisiyle karşılaşmıştır.

III. Eski harfler ve yeni harflerin bir arada kullanılması karışıklık yaratmıştır.

 yargılarından hangileri savunulabilir? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Türkiye'e 1934 yılanda Soyadı Kanunu çıkarılmış,bu sayede resmi işlemlerın takip edilmesi kolaylaşmıştır.

Bu düzenleme,

I.Cumhuriyetçilik,

II.Halkçılık,

III.Laiklik.

ilkelirinden hangileri ile bağdaşmaktadır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  II ve III
E  I,II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum