Atatürk İlkeleri ve İnkılapları 

1

 

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı

Devleti’nde yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden

biri değildir?

A  Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını önleme amaçlı olması
B  Müslüman olmayanları memnun edecek çeşitli düzenlemeleri içermesi
C  Avrupa devletlerinin desteğinin sağlanmasının amaçlanması
D  Avrupa kültürünün etkisinde hazırlanması
E  Sadece askerlik alanında yapılması
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleştirilmiştir?

A  Şeyh sait isyanı
B  Cumhuriyet ilanı
C  Halifeliğin kaldırılması
D  Serbest Cumhuriyet FIrkası nın kurulması
E  Kadınlara siyasi hakların verilmesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Türk İnkılabının,

I. Belli bir ideolojiye bağlı olarak ortaya çıkma,

II. Başka uluslara örnek olma,

III. Tek kişinin egemenliğine dayalı ülke idaresini değiştirme

durumlarından, hangileri bakımından Rus İnkılabı ndan farklı olduğu savunulabilir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Atatürk ;"Özgürlüğün de,eşitliğin de adaletin de dayanağı uyusal egemenliktir"sözü ile aşağıdak illelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A  Devletçilik
B  Milliyetçilik
C  Culhuruyetçilik
D  Halkçılık
E  Laiklik
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

 

Türkiye, Musul’un Misakımillî sınırları içinde olduğuna

aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak

göstermiştir?

A  Türklerden başka ulusların da yaşamasını
B  Sykes-Picot Anlaşması’na göre Fransızlara verilmiş olmasını
C  Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı tarihte Osmanlı sınırları içinde olmasını
D  Petrol bakımından zengin olmasını
E  İngiltere’nin mandası olmasını
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Türk kadının siyasal alandaki eşitsizliği ilk kez hangi tarihte giderilmiştir?

A  1924
B  1926
C  1930
D  1933
E  1934
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Atatürk Döneminde Türk dış politikası savaş ortamı içerisinde bile görüşmeler yoluyla uzlaşının sağlanmasına çalışmıştır.

Bu durum dış politikanın,

I. barışçılık

II. batıcılık

III. laiklik

ilkelerinden hangilerini benimsediğini göstermektedir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Milli Mücadele sırasında, "Ulusal bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze saygılı olması koşulu ile dış ülkelerden yardım alınabilir." kararı alınmıştır.

Bu karar,

I. Devletçilik

II. Milliyetçilik

III. Cumhuriyetçilik

ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Türkiyede,

I. saltanatın kaldırılarak Cumhuriyetin ilan edilmesi

II. meslek seçiminde cinsiyet farkının kaldırılması 

III. Balkan Antantı'nın kurulmasında öncü rol üstlenilmesi

 gelişmelerinden hangilerinin amacı demokrasinin sağlanmasıdır ? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

 

Türkiye’nin Boğazların güvenliğini sağlamak

gereksinimiyle Milletler Cemiyeti’ne başvurmasına,

aşağıdaki devletlerden hangisinin Birinci

Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını tehdit

eden eylemleri neden olmuştur?

A  Fransa
B  Almanya
C  Sovyet Rusya
D  İngiltere
E  İspanya
  Boş Bırakmak İstiyorum