Atatürk İlkeleri ve İnkılapları 

1

Türkiyede gemi işletme hakkının yalnız Türk tüccarlara ait olması uygulanması, aşağıdakilerden hangisiyle yasal olarak düzenlenmiştir? 

A  Takrir-i Sükun Kanunu
B  Kabotaj Kanunu
C  Montrö Boğazlar Sözleşmesi
D  Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E  1926 Ankara Antlaşması
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Yeni Türk devletindeki 

I. Türkiye İktisat Kongresinin toplanması, 

II. Kabotaj Kanununun çıkarılması, 

III. Türk Dil Kurumunun kurulması

gelişmelerinden hangileri ulusçuluk ilkesi ile ilişkilidir? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

"Atatürk milliyetçiliği ulusal bağımsızlığı temel alır."

Bu yargıyı,

I. kapitülasyonların kaldırılması,

II. kabotaj kanunu nun kabul edilmesi

III. ayrıcalık bildiren unvanların kaldırılması

durumlarından hangileri doğrudan destekler?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Cumhuriyetin ilk yıllarında aşağıdaki alanlardan hangisinde diğerlerine göre daha az önem verildiği savunulabilir? 

A  Tarım
B  Turizm
C  Sanayi
D  Ulaştırma
E  Ticaret
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Tek partili ve çok partili dönemde yürürlükte olan tek anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A  1921
B  1924
C  1876
D  1961
E  1982
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

I. Millet Mekteplerinin açılması

II. Halkevlerinin açılması

III. Köy Enstitülerinin kurulması

Eğitim alanında görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleştirilmiştir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkeleri arasında yer almaz?

A  Ulusal birlik ve beraberlik
B  Ulusal bağımsızlık
C  İnsan ve insanlık sevgisi
D  Akılcılık ve bilimsellik
E  Yurtta sulh,cihanda sulh
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Türkiye de 1924 yılında hilafetin kaldırılması, Öğretimin Birleştirilmesi kanunu nun kabulü ve medreselerin kapatılması gelişmelerinin birbiri ardına yaşanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesitir?

A  Uluslararası barışın korunduğunun
B  Hızlı bir çağdaşlaşma sürecinin yaşandığının
C  Devlet yönetiminde yeni sistemlerin denendiğinin
D  Batı ile kültürel etkileşim yaşandığının
E  Devletçilik anlayışının temel alındığının
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

I. Din ve mezhep farklılıklarını ortadan kaldırmak

II. Din ve vicdan hürriyetini güvence altına almak

III. Dünya işlerini din işlerinden ayrı olarak ele almak

Yukarıdakilerden hangileri  laiklik ilkesinin amaçları arasında yer almaz?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Türkiyede 1923 genel seçimleri sonrası başbakanlık görevine 

Ali Fethi Okyar seçilmiş, ancak hükümet üyelerinin

belirlenmesi konusunda bir anlaşma sağlanamamıştır. 

Bu belirsizliğin yaşanmasında; 

I. seçimlerin iki yılda bir yapılması, 

II. Başbakan'ın Cumhurbaşkanı tarafından atanması, 

III. bakanların meclis üyeleri tarafından seçilmesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum