Atatürk İlkeleri ve İnkılapları 

1

Mustafa Kemal, "Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik başarılar ile tamamlanmazsa yaşayamaz, kısa zamanda söner." sözü ile,

I. devletçilik ilkesinin uygulanmasının,

II. büyük işletmeler açılmasının, 

III. siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlığa bağlı olduğunun

durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?

A  Yalnız I
B  Yalnız III
C  I ve II
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

 

I. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması

II. Âşar Vergisi’nin kaldırılması

III. Ziraat Bankası’ndan kredi verilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, tarım kesimini rahatlatma

ve üretimi artırma amacıyla doğrudan ilgilidir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Döneminde ticaret alanında gerçekleştirilen yenilikler arasında yer almaz?

A  İş Bankasının kurulması
B  Gümrük Tarife Kanununun çıkarılması
C  Ziraat Bankasının kurulması
D  İhracat ofisleri ve borsalarının açılması
E  Reji İdaresinin millileştirilmesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Atatürkçü düşüncede, vicdan özgürlüğü bir haktır.

Bu yargının, bireyin,

I. kendine özgü siyasal ve felsefi bir düşünceye sahip olduğunu açıklayabilmesi,

II. bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmesi ya da getirmemesi,

III. kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün gördüğünü açıklayabilmesi

görüşlerinden hangilerini desteklediği savunulabilir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Hindistandaki İsmailiye takikatından Ağa Han ve Emir Ali nin İsmet Paşa ya mektup yollayarak halifeye olan bağlılıklarını bildirmeleleri, Türkiye nin iç işlerine müdahale olarak görülmüştür.

Bu durum,

I. Saltanatın kaldırılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur?

A  Yalnız I
B  yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Türkiye Cumhuriyeti ndeki devletçilik anlayışı,

I. Ulusal çıkarları koruma

II. Ekonomide özel sektörün varlığı,

III. Sınırsız ekonomik rekabet

durumlarından hangileriyle bağdaşmamaktadır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden  hangisi Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A  Öğretimin milli olması
B  Yabancı okulların açılmasının engellenmesi
C  Öğretimin bir bütün olması
D  Laiklik ilkesi ekseninde gerçekleşmesi
E  Öğretimin bilim ve tekniğe dayanması
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

 

• Menemen Olayı’nın bastırılması,

• Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatıl-ması

gelişmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? 

A  Halkçılık
B  Cumhuriyetçilik
C  Laiklik
D  Milliyetçilik
E  Devletçilik
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Şeriye ve Evkaf Vekaleti kapatıldıktan sonra gelirleri aşağıdaki kurumlardan hangisine aktarılmıştır?

A  Milli Eğitim Bakanlığı
B  Diyanet İşleri Başkanlığı
C  Vakıflar Genel Müdürlüğü
D  Genelkurmay Başkanlığı
E  Milli Savunma Bakanlığı
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Atatürkçülüğün durağan olmasını önleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A  İnkılâpçılık
B  Laiklik
C  Cumhuriyetçilik
D  Milliyetçilik
E  Halkçılık
  Boş Bırakmak İstiyorum