Genel Kültür 

1

Türk-İslam  sanatında sultanlar, emirler ve büyük devlet adamları adına yapılan anıt mezarlara ne ad verilmektedir?

A  Külliye
B  Kurgan
C  Kümbet
D  İmaret
E  Bedesten
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Osmanlı Devleti'nde saliyaneli eyaletlerin vergi gelirlerinin peşin ara karşılığında mültezimlere satılması uygulamasına ne ad verilir?

A  Tımar
B  Cebelü
C  İltizam
D  Muhassıllık
E  Seraskerlik
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Tanzimat Döneminde miri topraklarda tasarruf edilmesi ve verimliliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A  İltizam sisteminin kaldırılması
B  Örfi vergilerin tek çatı altında birleştirilmesi
C  Arazi Kanunnamesi nin çıkarılması
D  Bank-ı Dersaadetin kurulması
E  Müsadere sisteminin kaldırılması
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdaki eserlerden hangisi Geç Dönem Osmanlı Mimarisi arasında yer almaz?

A  Dolmabahçe Sarayı
B  Beylerbeyi Sarayı
C  Çırağan Sarayı
D  Bağdat Köşkü
E  İshakpaşa Sarayı
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde hükümarlık alametleri arasında yer almaz?

A  Çetr
B  Otağ
C  Hutbe
D  Tuğ
E  Kotuz
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Batıda Alfarabius olarak tanınan ve eserlerinden birçoğu Latinceye çevrilerek Avrupa'daki üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan ünlü Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A  İbn-i Sina
B  Farabi
C  Gazali
D  Biruni
E  Harezmi
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Ülkemizde Anayasa Hukuku karşılığı olarak kullanılan ilk terim Aşağıdakilerden hangisidir?

A  Esas teşkilat hukuku
B  Teşkilat-ı esasiye hukuku
C  Hukuku esasiye
D  Devlet ana hukuku
E  Ana hukuk
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi Orta Avrupa'da yerleştikten sonra Bizans ordusunda paralı askerlik yapmış ve devlet kuramamıştır?

A  Türgişler
B  Karluklar
C  Peçenekler
D  Hazarlar
E  Avarlar
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıda verilen baraj göllerinden hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaz?

A  Karakaya
B  Dicle
C  Batman
D  Atatürk
E  Cizre
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Türkiye 1936 yılında Milletler Cemiyeti ne başvuruda bulunarak Boğazların her iki yakasında asker bulundurmayı kabul ettirmiştir.

Türkiye nin bu talebinde,

I. İtalya nın Habeşistanı işgal etmesi,

II. Rusya daki rejim değişikliği,

III. İspanya iç savaşının başlaması

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum