Genel Kültür 

1

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi Osmanlı Devleti'nin dağılmasında ve yeni Türk Devleti'nin kurulmasında etkili olmuştur?

A  Ulusçuluk
B  Batıcılık
C  Federalcilik
D  İslamcılık
E  Osmanlıcılık
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

 

Laiklik hangi tarihte ve hangi T.C. Anayasası‘nda ilk kez yer almıştır?

A  1924 Anayasası’nda, 1924 tarihinde
B  1924 Anayasası’nda, 1929 tarihinde
C  1921 Anayasası’nda, 1923 tarihinde
D  1924 Anayasası’nda, 1937 tarihinde
E  1960 Anayasası’nda, 1960 tarihinde
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde kalemiye sınıfının yetkileri arasında gösterilemez?

A  Fetva vermek
B  Padişahın fermanlarına tuğra çekmek
C  Tahrir defterlerini tutmak
D  Resmi yazışmaları gerçekleştirmek
E  Gelir-gider işleriyle ilgilenmek
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Serbest Cumhuriyet Partisi programında, 

I. milliyetçilik,

II. laiklik, 

III. devletçilik

ilkelerinden hangilerini temel almıştır? 

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I,II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Kanuniesasi de yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi devletin teokratik niteliğinin devam ettiğini gösterir?

A  Yürütme yetkisi padişah ve bakanlar kuruluna aittir.
B  Yasalar din kurallarına aykırı olamaz.
C  Kanun teklifini sadece hükümet yapabilir.
D  Hükümet padişaha karşı sorumludur.
E  Padişah yeniden seçim yapmak ve meclisi dağıtmak yetkisine sahiptir.
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

İslam Öncesi Dönemde Türklerin aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle Orta Asya dan dünyanın değişik bölgelerine göç ettiği söylenemez?

A  Yud denilen hayvan hastalıklarının salgın hâle gelmesi
B  Eli silah tutan erkek, kadın herkesin asker sayılması
C  Moğol ve Çin gibi devletlerin baskı uygulaması
D  Otlak ve meraların hayvanlar için yetersiz hâle gelmesi
E  İklim koşullarının değişmesi ve kuraklığın baş göstermesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden hangisi kurultaya katılma hakkı olan toygunlar içerisinde yer almaz?

A  Aygucı
B  Tiginler
C  Buyruk
D  Yabgu
E  Otacı
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgallere karşı ilk halk direnişi aşağıdakilerden hangisinde meydana gelmiştir?

A  Musul
B  Zonguldak
C  Antep
D  Dörtyol
E  İzmir
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Duraklama Döneminde devlete borcu olan kişilerden borçları tahsil eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Tarhuncu Ahmet Paa
B  Kuyucu Murat Paşa
C  Köprülü Mehmet Paşa
D  Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
E  Koca Ragıp Paşa
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Tanzimat Döneminde ıslahat işlerini düzenleme, kontrol etme ve kanun yapma yetkisi aşağıdaki kurullardan hangisine verilmiştir?

A  Meclis-i Ali Tanzimat
B  Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye
C  Meclis-i Mebusan
D  Heyet-i Vükela
E  Umumi Meclis
  Boş Bırakmak İstiyorum