Genel Kültür 

1

İslamiyetten önce Türklerde devlet başkanları, çeşitli unvanlar taşımışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biri değildir?

A  Han
B  Tudur
C  Kağan
D  Hakan
E  Yabgu
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdar başkentten ayrıldığında devlet işlerini yürüten ve hükümdara vekalet eden divan aşağıdakilerden hangisidir?

A  Divan-ı İstifa
B  Divan-ı Tuğra
C  Divan-ı Niyabet-i Saltanat
D  Divan-ı Pervane
E  Divan-ı İşraf
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Lozan Antlaşması nda görüşülen,

I. azınlıkların statüsü, 

II. Osmanlı borçları, 

III. Balkan Savaşlarında kaybedilen Ege Adaları

 konularından hangileri Türkiye-İtalya arasında sorun olmuştur?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  I,II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

A  Damat Ferit Paşa Hükümeti
B  Ahmet İzzet Paşa Hükümeti
C  Tevfik Paşa Hükümeti
D  Ali Rıza Paşa Hükümeti
E  Salih Paşa Hükümeti
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Yeni Türk devletindeki, 

I. TBMM nin açılması

II. çok partili hayata geçilmesi

III. hilafetin kaldırılması

gelişmelerden hangileri Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlamıştır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  II ve III
E  I,II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Saltanatın kaldırılmasında, 

I. Lozan Konferansı'na TBMM ile İstanbul hükümetlerinin birlikte çağırılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması

gelişmelerinden hangileri belirleyici olmuştur?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Büyük Selçuklu Devleti'nde aşağıda görülen faaliyetleden hangisinin ticareti geliştirmek amacına yönelik olduğu söylenemez?

A  Ticaret yolları üzerine hanlar ve kervansaraylar yapılması
B  Kervanları korumak için askerî muhafızlar oluşturulması
C  Zarara uğrayan tüccarın zararının devlet tarafından karşılanması
D  Sulama kanalları oluşturularak tarımsal üretimin artırılması
E  Ahilik teşkilatının kurulması
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

"Muallim-i Sânî" (İkinci Öğretmen) olarak isimlendirilen Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A  Harezmi
B  Uluğ Bey
C  İbn-i Sina
D  Farabi
E  Ali Kuşçu
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

İkinci Dünya Savaşında Müttefik Devletler, Türkiye yi, 

I. Kahire Konferansı

II. Adana Görüşmesi

III. Yalta Konferansı

toplantılarından hangileriyle kendi yanlarında savaşa sokmak için talepte bulunmuşlardır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

I. Karabalasagun Yazıtları

II. Orhun Kitabeleri

III. Sine Uşi Yazıtları

Yukarıdakilerden hangileri Uygurlar Dönemine aittir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  I ve II
D  I ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum