Genel Kültür 

1

İslam öncesi türklerin ana vatanlarının sınırları kesin olarak belirlenememektedir.

Bu durum daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A  ordu-millet anlayışının gelişmiş olmasına
B  atlı göçebe bir hayatın yaşanmasına
C  çin ve iran la ticari ilişkilerin gelişmiş olmasına
D  yazılı kaynakların yetersiz olmasına
E  yoğun dış baskılarla karşılaşılmasına
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Terakkkiperver Cumhuriyet Partisi'nin dini inanç ve görüşlere saygılı olduğunu vurgulayarak rejim karşıtı hareketlere fırsat vermesi aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasında etkili olmuştur?

A  Bursa Olayı
B  Menemen Olayı
C  Şeyh Sait İsyanı
D  Ali Batı İsyanı
E  Tunceli Olayları
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin özelliklerinden biri değildir?

A  Avrupa devletlerinin baskıları sonucunda benimsenmişlerdir.
B  Türk milletinin ihtiyaç ve gereksinimlerinden doğmuşlardır.
C  Türk devletini ve milletini her yönüyle çağdaş uygarlıklar seviyesine eriştirmeyi öngörürler.
D  Bir bütünün ayrılmaz parçalarıdırlar, birbirlerini tamamlarlar.
E  Laik, demokratik ve ulusal esaslara dayanırlar.
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Avrupa devletlerinin XIX. yüzyılda aşağıdakilerden hangisine müdahale ettiği söylenemez?

A  Mısır Meselesi
B  Vakay-ı Hayriye
C  Kutsal Yerler Meselesi
D  Boğazlar Sorunu
E  Yunan İsyanı
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Yeni Türk develetinde,

I. hilafetin kaldırılması,

II. Teşkilatı Esasiye Kanununun hükümetin kurulma

sına ilişkin hükmü,

 III. Şeyh Sait İsyanının çıkmasıyla birlikte yaşanan tedir

ginlik 

gelişmelerinden hangileri İkinci TBMMde kabine bu

nalımının yaşanmasında etkili olmuştur?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve II
E  II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı topraklarının paylaşımıyla ilgili bir gizli antmaşma değildir?

A  Mac Mahon Antlaşması
B  Brest-Litowsk Antlaşması
C  Saint Jean de Maurienne Antlaşması
D  Sykes-Picot Antlaşması
E  Petrograd Antlaşması
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Mebusan Meclisinin açılması için yapılan genel seçimleri daha çok Müdafaa ı Hukuk Cemiyetine mensup kişiler kazanmıştır.

 

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A  Milli Mücadele nin kurumsallaşmasını tamamladığının
B  Türk milletinin, bağımsızlık arayışlarına destek verdiğinin
C  Millî Mücadele nin resmî ve hukuki bir nitelik kazandığının
D  Ulusal egemenliğinin tam olarak yönetime hakim kılındığının
E  İstanbul Hükûmetinin İtilaf Devletlerinin güdümünden kurtarıldığının
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkesinden sonra Anadolu işgallerinde yer almamıştır?

A  İngiltere
B  Yunanistan
C  Rusya
D  İtalya
E  Fransa
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

I. Tunceli Olayları 

II. Koçgiri Ayaklanması 

III. Bursa Olayı 

yukarıdakilerden hangileri saltanatın kaldırılmasından sonra yaşanmıştır?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  I ve III
E  I,II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisi Türk hükümdarının görevlerinden biri değildir?

A  Halkı barış ve huzur içerisinde yaşatma
B  Töreyi adil bir şekilde uygulama
C  Açları doyurma, çıplakları giydirme
D  Halkın ekonomik refah düzeyini yükseltme
E  Dinî ayinleri ve törenleri yönetme
  Boş Bırakmak İstiyorum