Genel Kültür 

1

Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna açıklayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A  Rusya
B  Amerika Birleşik Devletleri
C  İtalya
D  Fransa
E  Yunanistan
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Türkiye ile Fransa arasında dış borçlar sorununun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A  Bozkurt-Lotus Olayı
B  Millî Korunma Kanunu
C  1929 Dünya Ekonomik Buhranı
D  Marshall Yardımı
E  II. Dünya Savaşı
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde örfi vergiler arasında yer almaz?

A  Avarız
B  İspenç
C  Çiftbozan
D  Cizye
E  Resm-i çift
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Türk-İslam  devletlerinde askeri ve adli işler dışındaki bütün devlet memurlukları aşağıdaki divanlardan hangisi tarafınldan denetlenmekteydi?

A  İstifa Divanı
B  Arz Divanı
C  İşraf Divanı
D  Tuğra Divanı
E  Mezalim Divanı
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

İstanbul Hükümetinin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubunun varlığını resmen kabul etmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A  Amasya Görüşmeleri
B  Sivas Kongresi
C  Osmanlı Mebuslar Meclisinin açılması
D  Amasya Genelgesi
E  Temsil Heyetinin Ankaraya gelişi
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Orta Asya Türk devletlerinde sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla yapılan şölenlere ne ad verilir?

A  Toy
B  Sagu
C  Kurgan
D  Oguş
E  Yuğ
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Menemen Olayı;

I. Laiklik

II. Milliyetçilik

III. Devletçilik

ilkelerinden hangilerine bir tepki niteliğindedir?

A  Yalnız I
B  Yalnız II
C  Yalnız III
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

İznik'te açılan ilk Osmanlı medresesinin ilk müderrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A  Kadızade Rumi
B  Davud-ı Kayseri
C  Molla Fenari
D  Kemal Paşazade
E  Akşemseddin
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Osmanlı Devleti'nde ilk millî sermayeye dayalı bankacılık çalışmalar Mithat Paşa'nın aşağıdakilerden hangisini kurmasıyla başlamıştır?

A  Bank-ı Dersaadet
B  Memleket Sandıkları
C  Bank-ı Osmanî
D  İtibar-ı Milli Bankası
E  Emlak ve Eytam Bankası
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Eski Türklerde olan kişilere ve atalara ait hatıralar kutsal sayılmıştır. Türkler atalarının ruhlarının kendilerini koruduğuna inanmışlar ve onlar için kurban kesmişlerdir.

Türklerde görülen bu inanç şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A  Totemizm
B  Şamanizm
C  Gök Tanrı
D  Atalar kültü
E  Doğalar kültü
  Boş Bırakmak İstiyorum