2013 ZABIT KATİBİ ALIMLARI AÇIKLANDI KADROLU
 Haberi Paylaş 
Google Yahoo Facebook Del.icio.us

2013 ZABIT KATİBİ ALIMLARI AÇIKLANDI

 

28/12/2012 – Adalet Bakanlığına 2.169 Sözleşmeli, 694 kadrolu olmak üzere toplam 2863 zabıt katibi alımı yapılacak. Zabıt katipliği şartları, zabıt katibi alımı yapılacak iller ve illere ayrılan kadro sayılarını aşağıda görebilirsiniz.
 
1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;
 
a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında toplam 2.169 sözleşmeli zabıt katibi,
 
b) EK–1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7–12 dereceli kadrolara açıktan atama suretiyle toplam 694 kadrolu zabıt kâtibi,
 
Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla alınacaktır.
 
2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2012), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav – Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
 
I) Genel Şartlar:
 
a) Türk vatandaşı olmak,
 
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 06/03/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
 
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
 
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
 
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 
II) Özel Şartlar:
 
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 
c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
 
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.
 
3) Başvuru yeri ve şekli:
 
Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek–1/A ve Ek–1/B listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)
 
Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.
 
Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 
Halen sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar yalnızca kadrolu zabıt kâtipliği sınavına (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2012 ve diğer şartlar) başvurabileceklerdir. 
 
4) Başvuru tarihi: Başvurular 25 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp, 6 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
 
5) Sınav yeri: İlgili adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.
 
6) Uygulama sınav tarihi ve saati: 23 Mart 2013 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
 
7) Sözlü sınav tarihi ve saati: 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
 
8) Başvuru için gerekli belgeler:
 
a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),
 
b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),
 
c) KPSS-2012 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),
 
d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,
 
e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
 
f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).
 
9) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK–1/A ve EK–1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.
 
Duyurulur.
 
NOT:
 
1) Sözleşmeli zabıt kâtibi sayıları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.
 
Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atanmaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.
 
2) Bölge adliye mahkemeleri için alınacak personel, bu mahkemeler faaliyete geçinceye kadar Bakanlıkça belirlenecek adliyeler emrinde görev yapacaktır.
 
ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK
694 KADROLU ZABIT KÂTİBİ  İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER
Sınavı Yapacak
Adalet Komisyonu
Atanacağı Adalet Komisyonu Birimi Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Adana Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Adana Adli Yargı Merkez Adana Adliyesi 31
Mülhakat Karaisalı Adliyesi 1
Mülhakat Karataş Adliyesi 1
Adana Bölge Adliye Merkez Adana Bölge Adliye Mahkemesi 30
TOPLAM 63
Ankara Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Ankara Adli Yargı Merkez Ankara Adliyesi 85
Mülhakat Bala Adliyesi 1
Mülhakat Çubuk Adliyesi 1
Mülhakat Gölbaşı(Ankara) Adliyesi 1
Mülhakat Kazan Adliyesi 1
Mülhakat Kızılcahamam Adliyesi 3
Mülhakat Polatlı Adliyesi 4
Ankara Bölge Adliye  Merkez Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 50
TOPLAM 146
Bursa Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Bursa Adli Yargı Merkez Bursa Adliyesi 30
Mülhakat Gemlik Adliyesi 4
Mülhakat İnegöl Adliyesi 12
Mülhakat Karacabey Adliyesi 2
Mülhakat Keles Adliyesi 1
Mülhakat Mudanya Adliyesi 1
Mülhakat Mustafakemalpaşa Adliyesi 6
Mülhakat Orhangazi Adliyesi 2
Mülhakat Yenişehir Adliyesi 3
Bursa Bölge Adliye Merkez Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 30
TOPLAM 91
Erzurum Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Erzurum Adli Yargı Merkez Erzurum Adliyesi 23
Mülhakat Aşkale Adliyesi 2
Mülhakat Çat Adliyesi 2
Mülhakat Horasan Adliyesi 1
Mülhakat İspir Adliyesi 2
Mülhakat Karayazı Adliyesi 3
Mülhakat Pasinler Adliyesi 2
Mülhakat Tortum Adliyesi 1
TOPLAM 36
Gaziantep Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Gaziantep Adli Yargı Merkez Gaziantep Adliyesi 37
Mülhakat Araban Adliyesi 1
Mülhakat Nizip Adliyesi 5
Mülhakat Nurdağı Adliyesi 3
Gaziantep Bölge Adliye Merkez Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 30
TOPLAM 76
İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu İzmir Adli Yargı Merkez İzmir Adliyesi 37
Mülhakat Çeşme Adliyesi 5
Mülhakat Karaburun Adliyesi 1
Mülhakat Torbalı Adliyesi 8
İzmir Bölge Adliye Merkez İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 40
TOPLAM 91
Kayseri Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Kayseri Adli Yargı Merkez Kayseri Adliyesi 17
Mülhakat Develi Adliyesi 2
Mülhakat İncesu Adliyesi 1
Mülhakat Pınarbaşı(Kayseri) Adliyesi 1
Mülhakat Sarıoğlan Adliyesi 2
Mülhakat Sarız Adliyesi 2
Mülhakat Tomarza Adliyesi 2
Mülhakat Yahyalı Adliyesi 1
Kayseri Bölge Adliye Merkez Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 15
TOPLAM 43
Konya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Konya Adli Yargı Merkez Konya Adliyesi 15
Mülhakat Cihanbeyli Adliyesi 1
Mülhakat Çumra Adliyesi 2
Mülhakat Hadim Adliyesi 1
Mülhakat Kadınhanı Adliyesi 2
Mülhakat Kulu Adliyesi 3
Mülhakat Sarayönü Adliyesi 1
Konya Bölge Adliye Merkez Konya Bölge Adliye Mahkemesi 10
TOPLAM 35
Sakarya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Sakarya Adli Yargı Merkez Sakarya Adliyesi 2
Mülhakat Akyazı Adliyesi 1
Mülhakat Ferizli Adliyesi 3
Mülhakat Geyve Adliyesi 3
Mülhakat Hendek Adliyesi 1
Mülhakat Karasu Adliyesi 2
Mülhakat Kocaali Adliyesi 3
Sakarya Bölge Adliye Merkez Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 15
TOPLAM 30
Samsun Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Samsun Adli Yargı Merkez Samsun Adliyesi 23
Mülhakat Kavak Adliyesi 1
Samsun Bölge Adliye Merkez Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 20
TOPLAM 44
Sincan Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Sincan Adli Yargı Merkez Sincan Adliyesi 14
Mülhakat Nallıhan Adliyesi 3
TOPLAM 17
Trabzon Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Trabzon Adli Yargı Merkez Trabzon Adliyesi 2
Mülhakat Araklı Adliyesi 1
Mülhakat Çaykara Adliyesi 1
Mülhakat Of Adliyesi 3
TOPLAM 7
Ankara İdari Yargı
Adalet Komisyonu
Ankara İdari Yargı Merkez Ankara Bölge İdare Mahkemesi

15
TOPLAM 15
GENEL TOPLAM 694

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİP ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.....