Mesleki Bilgi 

1

Medeni Kanun'a göre kişilerin fiili ehliyetine tam olarak sahip olması için;

I. Ergin olma

II. Kısıtlı olmama

III. Ayırt etme gücüne sahip olma

durumlarından hangileri gereklidir?

A  Yalnız I
B  Yalnız III
C  I ve II
D  II ve III
E  I, II ve III
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Kullanılmalarıyla yeni bir hukuki durum yaratmayan haklara ne ad verilir?

A  Ayni hak
B  İrtifak hakkı
C  Telif hakkı
D  Nisbi hak
E  Alelade haklar
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

1982 Anayasası'nda yer alan: "Kanunlar önünde herkes eşittir." hükmü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A  Sosyal devlet
B  Hukuk devleti
C  Laik devlet
D  Demokratik devlet
E  İnsan haklarına saygılı devlet
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Egemenliğin halka ait olduğu ve yönetcilerin serbest ve demokratik seçimlerle belirlendiği yönetim şekline ne ad verilir?

A  Cumhuriyet
B  Meşruti monarşi
C  Liberal devlet
D  Hukuk devleti
E  Sosyal devlet
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdakilerden tarihlerden hangisinde ilk kez genel seçimlere birden çok parti katılmış ve çok partili seçim gerçekleşmiştir?

A  1945
B  1934
C  1937
D  1933
E  1946
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Kişiye bir eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan, herkese karşı ileri sürülebilen ve herkes tarafından ihlal edilebilen haklara ne ad verilmektedir?

A  Mülkiyet hakkı
B  Ayni haklar
C  Şahsi haklar
D  Mutlak haklar
E  Talep hakkı
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Toplumsal düzen kurallarının ortam amacın aşağıdakilerden hangisidir?

A  Bireylerin otoriteye saygılı davranmalarını sağlamaktır.
B  Salt hukuk kurallarına toplumun uymasını sağlamaktır.
C  Laik ve Demokratik bir devlet yapısının oluşmasını sağlamaktır.
D  Toplumsal barışı ve düzene sağlayarak bireylerin huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır.
E  Devletin geleceğini teminat altına almaktır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Atatürk ilkeleri olarak bilinen altı ok 1924 Anayasası'na hangi yılda yapılan anayasa değişikliği sonucu eklenmiştir?

A  1945
B  1938
C  1937
D  1934
E  1946
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından birisidir?

A  Devletler Özel Hukuku
B  Ceza Hukuku
C  Medeni Hukuk
D  Borçlar Hukuku
E  Ticaret Hukuku
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Bir ülkede yürürlükte olan ve devletin yetkili organları tarafından konulan hukuk kurallarına ne ad verilir?

A  İdeal hukuk
B  Tabii hukuk
C  Objektif hukuk
D  Pozitif hukuk
E  Mevzu hukuk
  Boş Bırakmak İstiyorum