Mesleki Bilgi 

1

Aşağıdakilerden hangisi ergin kılınma için gerekli şartlardan değildir?

A  Velinin rızası
B  Küçüğün isteği
C  Küçüğün menfaatinin olması
D  Küçüğün 15 yaşını bitirmiş olması
E  Küçüğün evlenmek üzere olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

1982 Anayasası'na göre TBMM'nin aşağıdaki oylamalarından hangisi gizli yapılmaz?

A  Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması oylaması
B  Anayasa değişikliği oylaması
C  TBMM Başkanının seçimi
D  Kamu Başdenetçisinin seçimi
E  Meclis soruşturması oylaması
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisiyle ilgili TBMM'de genel veya özel af ilanı karar alınamaz?

A  Yüz kızartıcı suçlar
B  Devlete karşı işlenmiş suçlar
C  Orman suçları
D  Uyuşturucu kaçakçılığı
E  Zimmete para geçirme
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Milletvekilliklerini artık bırakmayacak şekilde dağıtan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A  En kuvvetli ortalama sistemi
B  D’hnont usulü
C  Liste Usulü
D  Milli Bakiye sistemi
E  En büyük artık usulü
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Yürürlük tarihi belirtilmemişse bir kanun resmi gazetede yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?

A  Yayımlandığı gün
B  15 gün sonra
C  30 gün sonra
D  45 gün sonra
E  60 gün sonra
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetler içinde yer alan kişi haklarından biri değildir?

A  İspat hakkı
B  Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
C  Mülkiyet hakkı
D  Konut hakkı
E  Din ve vicdan özgürlüğü
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Bir kimsenin hiçbir kişiye ait olmayan taşınır bir malı kendi fiili ile aslen kazanmasına ne ad verilir?

A  Tescil
B  Sahiplenme
C  İktisap
D  Sebepsiz zenginleşme
E  Devren kazanma
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

1982 Anayasası'nda yer alan: "Herkes dini inanç, vicdan ve kanaat hürriyetine sahiptir." hükmü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A  Sosyal devlet
B  Laik devlet
C  Hukuk devleti
D  Demokratik devlet
E  Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?

A  Gizli görüşme
B  Soru
C  Genel görüşme
D  Gensoru
E  Meclis araştırması
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemimizde yer alan yaptırım türlerinden biri değildir?

A  Yokluk
B  Manevi tazminat
C  Cebri icra
D  İptal
E  Sürgün
  Boş Bırakmak İstiyorum