Mesleki Bilgi 

1

Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerin fiili ehliyetine göre sınıflandırılması içinde yer almaz?

A  Tam ehliyetliler
B  Sınırlı ehliyetsizler
C  Sınırsız ehliyetliler
D  Tam ehliyetsizler
E  Sınırlı ehliyetliler
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

1982 Anayasası'nda yer alan: "Kanunlar önünde herkes eşittir." hükmü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A  Sosyal devlet
B  Hukuk devleti
C  Laik devlet
D  Demokratik devlet
E  İnsan haklarına saygılı devlet
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Atatürk ilkeleri hangi yıl yapılan değişiklikle anayasaya eklenmiştir?

A  1924
B  1928
C  1937
D  1945
E  1952
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Hâkimin takdir yetkisini kullanarak doldurabileceği boşluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A  Kural içi boşluk
B  Kural dışı boşluk
C  Açık boşluk
D  Örtülü boşluk
E  Hukuk boşluğu
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın genel esaslar bölümünde düzenlenmemiştir?

A  Milli egemenlik
B  Laiklik
C  Üniter devlet
D  Temel haklar
E  Devletin temel amaç ve görevleri
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Bir ülkenin anayasasının o anayasada belirtilen kurallara uyulmak suretiyle değiştirilmesine ne ad verilir?

A  Tali kurucu iktidar
B  Asli kurucu iktidar
C  Yasama sorumsuzluğu
D  Yasama yetkisinin asliliği
E  Yöntemsel bağımsızlık
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından biridir?

A  İdare Hukuku
B  Ceza Hukuku
C  Devletler Genel Hukuku
D  Vergi Hukuku
E  Ticaret Hukuku
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde Türkiye'de meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır?

A  1918-1922
B  1920-1923
C  1924-1927
D  1924-1961
E  1919-1927
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerden tarihlerden hangisinde ilk kez genel seçimlere birden çok parti katılmış ve çok partili seçim gerçekleşmiştir?

A  1945
B  1934
C  1937
D  1933
E  1946
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisinin kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır?

A  Türk Silahlı Kuvvetleri
B  Bakanlar Kurulu
C  TBMM
D  Yüksek Seçim Kurulu
E  Milli istihbarat Teşkilatı
  Boş Bırakmak İstiyorum