Mesleki Bilgi 

1

Aşağıdakilerden hangisi seçmen olmanın şartlarından değildir?

A  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B  Okuryazar olmak
C  Kısıtlı olmamak
D  Seçmen kütüğüne kayıtlı olmak
E  18 yaşını bitirmiş olmak
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşı olmayan kişilerin de kullanabileceği temel hak ve ödevlerdendir?

A  Vergi ödevi
B  Seçilme hakkı
C  Mal bildirimi
D  Siyasi partilere üyelik
E  Kamu hizmetine girme hakkı
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulu üyelerinin görev süresi ne kadardır?

A  1 yıl
B  3 yıl
C  4 yıl
D  5 yıl
E  12 yıl
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

1982 Anayasası'na göre TBMM en fazla kaç gün ara verebilir?

A  1
B  5
C  7
D  15
E  30
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın görevleri arasında yer almaz?

A  İdari uyuşmazlıkları çözmek.
B  Tüzük tasarılarını incelemek
C  Bakanlar Kurulu tarafından gönderilen imtiyaz sözleşmeleri hakkında görüş bildimek
D  Kanun hükmünde kararnameleri denetlemek
E  Vergi mahkemelerinin kararlarına yapılan itirazları incelemek
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

1982 Anayasası'na göre TBMM, savaş nedeniyle seçimlerin yapılmasını ne kadar süre ile erteleyebilir?

A  3 ay
B  6 ay
C  12 ay
D  18 ay
E  24 ay
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden hangisi Meclis-i Mebusan seçimleri ile ilgili yanlıştır?

A  Seçimlerin 4 yılda bir yapılması
B  Çift dereceli seçim sisteminin benimsenmesi
C  Üyelerin padişah tarafından seçilmesi
D  Azınlıkların da mecliste temsil edilmesi
E  Yalnızca erkeklerin oy verebilmesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Türk tarihindeki ilk perlamento aşağıdakilerden hangisinin sonucunda açılmıştır?

A  Tanzimat Fermanı
B  Kanun-i Esasi
C  Islahat Fermanı
D  Sened-i İttifak
E  1921 Anayasası
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'na göre milletvekili seçilebilme şartlarından biri değildir?

A  Kasıtlı suçlardan bir yıl veya üzeri hapis cezası almamış olmak
B  Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
C  En az yirmi beş yaşını doldurmuş olmak
D  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
E  Bir siyasi partiye üye olmak
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerin fiili ehliyetine göre sınıflandırılması içinde yer almaz?

A  Tam ehliyetliler
B  Sınırlı ehliyetsizler
C  Sınırsız ehliyetliler
D  Tam ehliyetsizler
E  Sınırlı ehliyetliler
  Boş Bırakmak İstiyorum