Mesleki Bilgi 

1

1982 Anayasası'na göre uluslararası antlaşmaları yayımlama aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasında yer almaktadır?

A  TBMM
B  TBMM Başkanı
C  Anayasa Mahkemesi
D  Cumhurbaşkanı
E  Bakanlar Kurulu
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?

A  Tüzük
B  Kanun hükmünde kararname
C  Kanun
D  Yönetmelik
E  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi bir gerçek kişinin özel hakları arasında yer almaz?

A  Seçme ve seçilme hakkı
B  Mülkiyet hakkı
C  Miras hakkı
D  Alacak hakkı
E  Marka ve patent hakkı
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın ikinci maddesinde geçen cumhuriyetin nitelikleri arasında değildir?

A  Demokratik devlet ilkesi
B  Sosyal devlet ilkesi
C  Laik devlet ilkesi
D  Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan devlet ilkesi
E  Hukuk ve kuvvetler birliğine dayanan devlet
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

 Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Meclis Soruşturması
B  Gensoru
C  Genel Görüşme
D  Meclis Araştırması
E  Soru
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Gümrük kapılarında oy verme işlemi seçimin yapılacağı günden kaç gün önce başlar?

A  7
B  30
C  45
D  60
E  75
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevlerinden birisi değildir?

A  Anayasa mahkemesinde iptal davası açmak
B  Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak
C  Askeri Yargıtay üyelerini atamak
D  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
E  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilini atamak
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamayacak olan dokunulmaz haklar arasında yer alır?

A  Mülkiyet hakkı
B  Din ve vicdan hürriyeti
C  Sendika ve grev hakkı
D  Seçme ve seçilme hakkı
E  Haberleşme hürriyeti
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

1982 Anayasası'na göre vergi kanunlarını aşağıdakilerden hangisi iptal edebilir?

A  Danıştay
B  Anayasa Mahkemesi
C  Sayıştay
D  Vergi Mahkemesi
E  Bakanlar Kurulu
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin esasları arasında yer almaz?

A  Özelleştirme
B  Kamulaştırma
C  Fırsat eşitliği
D  Sosyal güvenlik
E  Planlama
  Boş Bırakmak İstiyorum