Mesleki Bilgi 

1

Güçler ayrılğının tam olarak gerçekleşmesi ve parlementer sisteme geçilmesi ne zaman olmuştur?

A  1923
B  1924
C  1946
D  1961
E  1962
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

 

Osmanlı İmparatorluğu’nda anayasal gelişmenin ilk adımı olarak gösterilen metin aşağıdakilerden han­gisidir?

A  Tanzimat Fermanı
B   Islahat Fermanı
C  Sened-i ittifak
D  Kanun-i Esasi
E  1921 Anayasası
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Egemenliğin halka ait olduğu ve yönetcilerin serbest ve demokratik seçimlerle belirlendiği yönetim şekline ne ad verilir?

A  Cumhuriyet
B  Meşruti monarşi
C  Liberal devlet
D  Hukuk devleti
E  Sosyal devlet
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

 Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine bir örnektir?

A  Tüzük
B  TBMM İçtüzüğü
C  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
D  Müşterek kararname
E  Yönetmelik
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdakilerden hangisi alelade haklara örnek gösterilebilir

A  Velayet hakkı
B  Telif hakkı
C  İrtifak hakkı
D  Mülkiyet hakkı
E  Rehin hakkı
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

1982 Anayasası, temel hak ve hürriyetlerin ancak Anayasada belirtilen şartlarla sınırlandırılabileceğini öngörmüş, böylece sınırlamanın bazı sınır-arı olduğunu kabul etmiştir.
 Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A  Sınırlama, ancak kanunla yapılabilir.
B  Sınırlama kural, özgürlükler ise istisnayı oluşturur.
C  Sınırlama, “Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun” olmak zorundadır.
D  Sınırlama, “ölçülülük ilkesi” ne uygun olarak yapılmalıdır.
E  Sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisini TBMM'ye geri gönderemez?

A  Genel af kanunu
B  Anayasa değişikliğine ilişkin kanun
C  Ceza kanunu
D  Bütçe kanunu
E  Borçlar kanunu
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Borçlar hukukuna göre davalının borcunu özel bir nedenden dolayı yerine getirmekten kaçınmasına olanak veren hakka ne ad verilir?

A  İntifa
B  Defi
C  Edim
D  Tehir
E  Kast
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

1982 Anayasası'na göre, TBMM'nin yeni yasama yılı çalışmalarına başlama  süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A  Her yıl ocak ayının ikinci haftası başlar.
B  Her yıl mart ayının ilk günü başlar.
C  Her yıl haziran ayının ilk günü başlar.
D  Her yıl ekim ayının ilk günü başlar.
E  Başkanlık Divanının belirleyeceği gün başlar.
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisi merkeziyetçi yönetim anlayışının sakıncalarından biridir?

A  Tek devlet yapısına uygun olup güçlü bir devlet yönetimi bağlaması
B  Hizmetlerin dana az harcamayla yapılması
C  Rasyonel ve akılcı bir biçimde kamu hizmetlerinin sunulmasını sağlamıs
D  Kamu hizmetlerinin tekdüze, eşit ve adil bir biçimde yürütülmesi
E  Demokratik ilkelere uygun olmayan bir yönetim anlayışının bulunması
  Boş Bırakmak İstiyorum