Mesleki Bilgi 

1

Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen haklara ne ad verilir?

A  Kamu hakları
B  Özel haklar
C  Medeni haklar
D  Mutlak haklar
E  Devredilebilen haklar
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdakilerden hangisinin oluşması hâlinde hükümet istifa etmiş sayılır?

A  Başbakanın gensorusunun kabul edilmesi
B  Bazı bakanlıkların kaldırılması
C  Başbakan yardımcılarının istifa etmesi
D  Cumhurbaşkanının Yüce Divana sevk edilmesi
E  Bakanların görevlerini kanuna uygun olarak yerine getirmemeleri
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

1982 Anayasası'na göre kanunları yayımlama yetkisi kime aittir?

A  Başbakan
B  TBMM Başkanı
C  Bakanlar Kurulu
D  Cumhurbaşkanı
E  İçişleri Bakanı
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdakilerden hangisi, 1876 Kanuni Esasi’de 1909  yılında yapılan değişikliklerden değildir?

A  Bakanlar Kurulunun Mebusan Meclisine karşı sorumlu olduğunun açıkça belirtilmesi
B  Kanun teklif edebilmek için padişahtan izin alma yetkisinin kaldırılması
C  Meclislerce kabul edilen bir kanunun padişah-ça iki ay içinde onanması ya da bir kere daha görüşülmek üzere meclise iade edilmesi
D  Padişahın kanunları halkoyuna sunması
E  Padişahın meclisi feshetme hakkının, ayan meclisinin onayına ve üç ay içinde yeni seçim yapılması koşuluna bağlanması
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme olmadığı halde bütün kararları kesin olan bir meciidir?

A  Yüksek Seçim Kurulu
B  danıştay
C  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
E  Askeri Yargıtay
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

1982 Anayasası'na göre Yargıtay üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

A  Cumhurbaşkanı
B  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C  TBMM
D  Bakanlar Kurulu
E  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?

A  Anayasa
B  İçtihat
C  Genelge
D  Yönetmelik
E  Tüzük
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklar arasında gösterilemez?

A  Ergin kılınmayı talep etme hakkı
B  Nişanı bozma hakkı
C  Soy bağının reddi hakkı
D  Telif hakkı
E   Boşanma davası açma hakkı
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

1982 Anayasası'nda yer alan: "Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe  anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılmaya zorlanamaz." hükmü aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A  Hâkimlik teminatı
B  Yargı bağımsızlığı
C  Mahkemelerin bağımsızlığı
D  Hukukun üstünlüğü
E  Yargısal sorumsuzluk
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisi İdari mahkemeler arasında yer alır?

A  Sulh Hukuk Mahkemesi
B  Anayasa Mahkemesi
C  Vergi Mahkemeleri
D  Ağır Ceza Mahkemeleri
E  Asliye Hukuk Mahkemesi
  Boş Bırakmak İstiyorum