Mesleki Bilgi 

1

 Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine bir örnektir?

A  Kanun Hükmünde Kararname
B  Müşterek Kararnameler
C  Tüzükler
D  Yönetmelikler
E  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Borç ve alacak ilişkisinde ortaya çıkan ve sadece belirli kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir?

A  Mutlak haklar
B  Miras hakkı
C  Kişi hakkı
D  İrtifak hakkı
E  Nispi haklar
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanlığı seçim yarışı kaç gün içinde başlayacak ve bitirilecektir?

A  30
B  40
C  50
D  60
E  90
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

2004 yılı anayasa değişikliği sonucu Türk yargı sisteminden kaldırılan Devlet  Güvenlik Mahkemeleri ne zaman kurulmuştur?

A  1987 Değişikliğiyle
B  1961 Anayasası ile
C  1973 Değişikliğiyle
D  1924 Anayasa ile
E  1982 Anayasa ile
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde Türkiye'de meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır?

A  1918-1922
B  1920-1923
C  1924-1927
D  1924-1961
E  1919-1927
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almaz?

A  Ailenin korunması ve çocuk hakları
B  Eğitim ve öğrenim hakkı
C  Mülkiyet hakkı
D  Kamulaştırma
E  Toplu iş sözleşmesi hakkı
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden hangisi bir gerçek kişinin özel hakları arasında yer almaz?

A  Seçme ve seçilme hakkı
B  Mülkiyet hakkı
C  Miras hakkı
D  Alacak hakkı
E  Marka ve patent hakkı
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

1982 Anayasası'na göre olağanüstü hâl ve sıkıyönetim en fazla ne kadar süre için ilan edilebilir?

A  1 ay
B  3 ay
C  4 ay
D  6 ay
E  7 ay
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Borçlunun, borcuna karşılık bütün mal varlığı ile sorumlu olmasına ne ad verilir?

A  Sınırlı sorumluluk
B  Kısmi sorumluluk
C  Sözleşme sorumluluğu
D  Sınırsız sorumluluk
E  Şahıs ile sorumluluk
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

1982 Anayasası'na göre TBMM'nin üye tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A  400
B  450
C  500
D  550
E  600
  Boş Bırakmak İstiyorum