KPSS - Tarih 

1

I.Avarlar

II. Peçenekler

III.Oğuzlar

IV.Bulgarlar

V. Kıpçalar

Malazgirt Meydan Savaşı'nda Bizans ordusu saflarında yer alırken taraf değiştirmek suretiyle Türk Ordusunun savaşı kazanmasında etkili olan Türk toplulukları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A  II-III
B  I-II-III
C  III-IV-V
D  III-V
E  I-III-IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

I.Ribat-ı Melik Kervansarayı 

II. Leşker-i Pazar Sarayı

III.Ribat-ı Mani Kervansarayı

IV.Isfahan Cuma Camisi

Yukarıda verilen eserlerden hangileri Gazneliler dönemine ait değildir?

A  II-III
B  I-IV
C  III-IV
D  II-IV
E  I-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde;

I.Doğudan mütemadiyen Türkmen göçü alması

II.Anadolu Selçuklularının varisi gibi hareket edilmesi

III.Bizans ile mücadele etmesi

Durumlarından hangisinin ya da hangilerinin devletin güçlenmesinde etkili olduğu söylenebilir?

A  I
B  II
C  III
D  I-III
E  I-II-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Selçuklu Sultanı Alparslan ın komutanlarına Malazgirt Savaşın dan sonra "Fethettiğiniz topraklar sizindir" demesi aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda etkili olmuştur?

A  Ekonominin güç kaybetmesinde
B  Merkeziyetçiliğin güçlenmesinde
C  Feodal beyliklerin ortaya çıkmasında
D  Tarımın yaygınlaşmasında
E  Ticaretin azalmasında
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

İlk Türk Devletlerinde ekonomi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A  Türkler Hunlar dan itibaren ticaret yapmışlar ancak ticaretin ivme kazanması Uygurlar döneminde rastlanmıştır.
B  Türklerde maden İşlemeciliği gelişmiştir; Pazırık Kurganında bulunan "altın adam zırhı" bunun en güzel örneğidir.
C  Türgişlere ait olduğu sanılan ilk madeni paranın Göktürkler döneminde ilk kez kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır.
D  İpek Yolu ve Kürk Yolunun Türklerin eline geçmesi diğer milletlere üstünlük sağlamalarında etkili olmuştur.
E  Türklerin ilk yetiştirdiği tarım ürünü hayvan yemi olarak kullanılan yoncadır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Türkler tarihleri boyunca pek çok muhteşem destana imza atmışlardır.

Buna göre aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet öncesi Türk Devletlerine ait değildir?

A  Şu Destanı
B  Şehname
C  Oğuz Kağan Destanı
D  Göç Destanı
E  Ergenekon Destanı
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

I. İlk Türk Devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı büyük meclise kurultay denirdi.

II. Kurultaya koy, kengeş, keneş adları da verilirdi.

III. Kurultaya asker ve sivil herkes, boy beyleri ve bağlı milletlerin yöneticeleri katılırdı.

IV. Her yılın dokuzuncu ayında genel bir toplantı yapılırdı. 

İlk Türk Devletlerindeki Kurultay ile ilgili olarak yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A  I-II-III
B  I-II-IV
C  I-II-II-IV
D  I-II
E  II-III-IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Anadolu da 13 y.y da Türkçe , Rumca, Ermenice, ve Farsca gibi değişik diller konuşulmaktaydı.

Buna göre;

I.Anadolu da farklı kültürler vardır

II.İran kültürü zayıflamıştır.

III.Kültürler hoşgörü vardır

yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A  I
B  II
C  III
D  I-III
E  II-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Orhan Bey döneminde divan teşkilatı oluşturulmuştur.

Bu durum;

I.İdari

II.Askeri

III.Ekonomi

alanlarından daha çok hangisine ya da hangilerine önem verildiğinin göstergesidir?

A  I
B  I-II
C  III
D  II-III
E  I-II-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri arasında yer almaz?

A  Saltuklular
B  Danişmendliler
C  Candaroğulları
D  Mengücekliler
E  Artuklular
  Boş Bırakmak İstiyorum