KPSS - Tarih 

1

Delhi Türk Sultanlığ'ı'ndan sonra Hindistan'da kurulan ikinci Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A  Gazneliler
B  Babürler
C  Karahanlılar
D  Akhunlar
E  Sasaniler
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

I. Uygurlar

II. Göktürkler

III. Kırgızlar

Yukarıdaki bazı Türk Devletleri verilmiştir. 

Bu devletlerin hangisini ya da hangileri devlet merkezi olarak Ötüken'i seçmiştir?

A  I
B  II
C  I-II-III
D  I-II
E  II-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Türk tarihinde devletlerin güçlü olmasında vezirlerin büyük payı vardır; Osmanlılarda Sokullu Mehmet Paşa bunun en bilinen örneklerinden biridir..

Yukarıdaki bilgi ışığında ilk Türk Devletlerinde bu örneğe uyabilecek devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Çi-çi
B  Hohanyeh
C  Tardu
D  Tonyukuk
E  Nizamül-mülk
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Türk-İslam Devletlerinde bürokrasi işleriyle ilgili olarak aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A  Maliye-Müstevfi
B  Denetleme-Müşrif
C  Yazışma-Bitikçi
D  Askeri işler-Ariz
E  Yazışma-Tuğracı
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Anadolu Selçuklu Devletinde kimsesizlere ve yoksullara beslenme, barıma gibi imkanları sağlandığı vakıf kurumu aşağıdıkilerden hangisidir?

A  Külliye
B  Aşevi
C  İmarethane
D  Darüşşifa
E  Darülbedayi
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

I. Ölüm

II. Miras

III. Kanun İhlalleri

IV. Vakıfların yönetimi

V. Güvenlik

Türk-İslam Devletlerinde yukarıda verilen işlerden hangilerine kadıların bakacağı söylenebilir?

A  I-II
B  I-IV-V
C  III-V
D  I-III-IV
E  I-II-IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

İstanbul'u kuşatan İlk Türk Hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Kurum Han
B  Berke Han
C  Su-lu Kağan
D  Bayan Han
E  Boris Han
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

I. El sanatları

II. Askerlik

III. Hayvancılık

IV. Mimari

İslamiyet öncesi Türk Devletlerinin göçebe hayat sürmesi yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bakımından yetersiz kalmalarına neden olmuştur?

A  IV
B  I-IV
C  II-III-IV
D  I-II
E  I-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu sarayında protokolde diğerlerinden daha üstün bir yere sahiptir?

A  Şarabdar
B  Emir-i Ahur
C  Camedar
D  Emir-i Alem
E  Hacibülhüccab
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Anadolu da 13 y.y da Türkçe , Rumca, Ermenice, ve Farsca gibi değişik diller konuşulmaktaydı.

Buna göre;

I.Anadolu da farklı kültürler vardır

II.İran kültürü zayıflamıştır.

III.Kültürler hoşgörü vardır

yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A  I
B  II
C  III
D  I-III
E  II-III
  Boş Bırakmak İstiyorum