KPSS - Tarih 

1

I.Medinetü'l Fazıla

II.Kitabü'l Cebr ve'I-Mukabele

III.İhsaü'l Ulüm

IV.Kitabü'l-Musiki'l-Kebir

V. Tehafut ( tutarsızlık )

Yukarıdaki eserlerden hangisi ya da hangileri ünlü düşünür Farabi'ye ait değildir?

 

A  II-V
B  I-III
C  III-V
D  II-IV
E  V
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

I. Oymacılık

II. Çİnicilik

III.Hat sanatı

IV. Mimari

Türk-İslam Devletlerinde resim ve heykel yapımının yasaklanmasının yukarıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin gelişmesine katkıda bulunduğu söylenemez?

A  I
B  I-II
C  III
D  I-III
E  IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Tarihte kurulan Türk Devletleri pek çok alanda zamanlarına göre daha fazla gelişme göstermişlerdir.

Yukarıdaki bilgi ışığına kağıt yapımında ve hareketli matbaa tekniğinde başarılı olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A  Avarlar
B  Turfan Uygurları
C  Kansu Uygurları
D  Göktürkler
E  Avrupa Hunları
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey döneminde yapılmıştır?

A  Dandanakan
B  Miryakefalon
C  Yassıçemen
D  Kösedağ
E  Malazgirt
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

İstanbul'u kuşatan İlk Türk Hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Kurum Han
B  Berke Han
C  Su-lu Kağan
D  Bayan Han
E  Boris Han
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

I.Mali işleri kontrol etme

II.Elçileri kabul etme

III.Toprakları kaydetme

IV.Askeri davalara bakma

V. Bütçeyi hazırlama

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin Türk-İslam Devletlerinde kadıasker'in görev alanı içine girdiği söylenebilir?

A  I-III
B  II-III
C  III-IV
D  IV-V
E  IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden hangisi I.Murat döneminde meydana gelen olaylardan biri değildir?

A  İstanbulun kuşatılması
B  Yeniçeri ocağının kurulması
C  Mangır denilen paranın basılması
D  Tımar sisteminin ilk defa uygulanmaya başlanması
E  Edirnede başkent yapılması
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

I. Teşkilatlı ilk Türk Devletleridir. 

II. İlk hükümdarları Teoman'dır.

III.Türk Kara Kuvvetlerinin kurucusu Mete Han'dır.

IV. Hun-Çin mücadelesinin temel sebebi İpek Yolu'na hakim olmaktır.

V. Hunlara ait ilk tarihi belge 318 tarihli Hun-Çin Antlaşmasıdır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi, Hun Devleti hakkında doğru bir yargı olarak değerlendirilemez?

A  II
B  III
C  IV
D  V
E  I
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Nizamülmülk'ün fikir babası olduğu ünlü Nizamiye Medreseleri hangi Selçuklu Sultanı döneminde kurulmuştur?

A  Melikşah
B  Sencer
C  Alparslan
D  Tuğrul Bey
E  Çağrı Bey
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Türk tarihinde devletlerin güçlü olmasında vezirlerin büyük payı vardır; Osmanlılarda Sokullu Mehmet Paşa bunun en bilinen örneklerinden biridir..

Yukarıdaki bilgi ışığında ilk Türk Devletlerinde bu örneğe uyabilecek devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Çi-çi
B  Hohanyeh
C  Tardu
D  Tonyukuk
E  Nizamül-mülk
  Boş Bırakmak İstiyorum