KPSS - Tarih 

1

Osmanlı Devletinde ;

I.İlk düzenli ordu

II.Divan örgütü

III.Vezirlik müessesi

kurumlarından hangisi ya da hangileri Orhan Bey döneminde oluşturulmuştur?

 

 

A  I
B  II
C  III
D  I-II
E  I-II-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

I. Teşkilatlı ilk Türk Devletleridir. 

II. İlk hükümdarları Teoman'dır.

III.Türk Kara Kuvvetlerinin kurucusu Mete Han'dır.

IV. Hun-Çin mücadelesinin temel sebebi İpek Yolu'na hakim olmaktır.

V. Hunlara ait ilk tarihi belge 318 tarihli Hun-Çin Antlaşmasıdır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi, Hun Devleti hakkında doğru bir yargı olarak değerlendirilemez?

A  II
B  III
C  IV
D  V
E  I
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Anadolu Selçuklu Devletin de toprak vergi gelirleri devlete hizmetleri karşılığında kişilere bırakılmıştır.

Yukarıda tanımı verilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A  Tımar
B  Mukataa
C  Dirlik
D  İkta
E  İltizam
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Selçuklularda , hükümdara bağlı olarak görev yapan bu askerler , değişik milletlerden küçük yaşta alınıp Gulamhane denilen yerde yetiştirilmektelerdi..

Yukarıda hakkında bilgi verilen Selçuklu askerleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.?

A  Gönüllüler
B  Sipahiler
C  Hassa askerleri
D  Akıncılar
E  Beşliler
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

I. Bağdat

II. Rey

III.İsfahan

IV. Nişabur

Yukarıdaki merkezlerden hangisi ya da hangileri Büyük Selçuklu Devletin de başkentlik yapmamıştır?

A  I
B  I-II
C  I-II-III
D  II-III-IV
E  I-III
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri arasında yer almaz?

A  Saltuklular
B  Danişmendliler
C  Candaroğulları
D  Mengücekliler
E  Artuklular
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

I. Türkçe ilk siyasetname örneği bu dönemde yazılmıştır.

II.Başkenti Balasagundur.

III.Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devletidir.

Yukarıda tanıtılmaya çalışılan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A  Harzemşahlar
B  Memlükler
C  Selçuklular
D  Büyük Selçuklular
E  Karahanlılar
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Delhi Türk Sultanlığ'ı'ndan sonra Hindistan'da kurulan ikinci Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A  Gazneliler
B  Babürler
C  Karahanlılar
D  Akhunlar
E  Sasaniler
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

İslamiyet öncesi Türk Devletleri için Kutlu Vatan olarak kabul edilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A  Maveraünnehir
B  Buhara
C  Balasagun
D  Ötüken
E  Fergana
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Venediklerin Türk ticaret gemilerine saldırmaları üzerine I.Mehmet  zamanında ilk kez Venediklilerle savaşılmıştır.

I.Sosyal

II.Ekonomik

III.Dinii

IV.Kültürel

V.Hukuki

buna göre Osmanlı-Venedik Savaşının nedeni yukarıdakilerden hangidir?

A  I
B  II
C  III
D  IV
E  V
  Boş Bırakmak İstiyorum