KPSS - Temel Yurtdaşlık Bilgisi 

1

Aşağıdaki bazı madenlerle bu madenlerin çıkarıldığı yerler eşleştirilmiştir.

Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır ?

A  Krom - Guleman
B  Kükürt - Keçiborlu
C  Demir - Karabük
D  Zımpara Taşı - Menteşe
E  Kurşun - Keban
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

1982 Anayasası olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak anayasada öngörülen güvencelerden hangisinin kaldırılabileceği öngürmüştür?

A  Basın sansür edilemez
B  Suç ve cezalar geriye yürümez
C  Kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulamaz
D  Kişinin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz
E  Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

TBMM genel oyla seçilen kaç milletvekilinden oluşur?

A  450
B  550
C  500
D  400
E  600
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdakileren hangisi 1982 Anayasas'nda düzenlenen sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?

A  Grev hakkı
B  Mülkiyet hakkı
C  Çalışma hakkı
D  Sosyal güvenlik hakkı
E  Toplu iş sözleşmesi hakkı
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Ege bölgesinde turunçgiller , aşağıdaki kentlerden hangilerinin aralığında daha çok yetiştirilir ?

A  Ayvalır - Bergama
B  Bergama - Menemen
C  Menemen - Çeşme
D  Çeşme - Kuşadası
E  Kuşadası - Bodrum
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Ülkemizde aşağıdaki madenlerden hangisinin çıkarım alanı daha yaygındır ?

A  Boksit
B  Krom
C  Kükürt
D  Civa
E  Kurşun
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

1982 Anayasasında aşağıdakilerden hangisi benimsenmemiştir?

A  Halk vetosu
B  Halk girişimi
C  Kurucu referandum
D  Danışma referandumu
E  Temsilcilerin azil
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Milletvekillerince yapılan kanun önerilerine ne ad verilir?

A  Kanun tasarısı
B  Kanun teklifi
C  Kanun taslağı
D  Kanun önerisi
E  Kanun hazırlığı
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Türk milletinini egemenliği Anayasaının koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılacağı yolunda bir hüküm ilk kez ne zaman Anayasa hukukuna girmiştir?

A  1921 Anayasasında
B  Cumhuriyeti ilan eden 29 Ekim 1923 tarihli Anayasa değişikliğinde
C  1924 Anayasasında
D  1951 Anayasasında
E  1982 Anayasasında
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Başbakan veya bakanların görevleri ile ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A  Gensoru
B  Meclis Soruşturması
C  Meclis Araştırması
D  Genel Görüşme
E  Soru
  Boş Bırakmak İstiyorum