KPSS - Temel Yurtdaşlık Bilgisi 

1

Tüzük ile ilgili olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır?

A  Danıştay incelemesinden geçer.
B  Bakanlar Kurulu çıkarır.
C  Kamu oyunu ilgilendirmeyen tüzükler Resmi Gazete de yayımlanmaz.
D  Tüzükler yayımlanınca denetimi Danıştay yapar
E  Cumhurbaşkanının imzasıyla yayımlanır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Yönetmeliklerler ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A  Anayasanını yönetmelik çıkarabileceğine açıkça izin vermediği konularda yönetmelik çıkarılamaz.
B  Yönetmelikle düzenlenen bir konunun mutlaka yasal dayanağının bulunması gerekir.
C  Yönetmelikle suç ve ceza konulamaz.
D  Bakanlıklar yönetmelik çıkarabilirler.
E  Normlar hiyeraşisinde genelge yönetmeliğin altındadır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

A  2
B  4
C  5
D  7
E  3
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdaki haklardah hangisinin gerçekleşmesi devletin mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsüne bağlı değildir?

A  Sendika kurma hakkı
B  Sosyal güvenlik hakkı
C  Eğitim ve öğretim hakkı
D  Hak arama özgürlüğü
E  Konut hakkı
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Dış satım gelirleri, dış alım gelirlerinden daha az olan ülkelerde dış ticaret açığı vardır.

Buna göre, ülkemizdeki dış ticaret açığını kapatmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha öncelikli bir durumdur ?

A  Tüketimi teşvik etmek
B  Endüstriyel üretimi arttırmak
C  Tarım ürünleri çeşidini arttırmak
D  Dış alımı arttırmak
E  Tarımsal verimi yükseltmek
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Dürüstlük kuralı aşağıdakilerden hangiisinde uygulanmaz?

A  Sözleşmelerin yorumlanmasında
B  Sözleşmelerdeki boşlukların doldurulmasına
C  Sözleşmelerde yan yükümlülüklerin yerine getirilmesine
D  Sözleşme öncesi müzakerelerde
E  Sözleşmede öngörülen bir hakkın kazanılmasına
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinin özelliklerinden biri değildir ?

A  En fazla yağışın ilkbahar mevsiminde alması
B  Kıyı şeridinde nüfus yoğunluğunun fazla olması
C  En önemli tarım ürünlerinin çay, fındık ve mısır olması
D  Kıyı boyunca yıllık sıcaklık farkının iç kesimlere göre daha az olması
E  Batı Karadeniz Bölümünün ekonomisinin daha çok madenciliğe ve sanayiye dayanması
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

I.Yetki kanununun kullanılma süresi

II.Yetki kanunu kapsamında birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılmayacağı

III.Yetki kanuna dayanarak çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnamenin amaç, kapsam ve ilkeleri

IV.Yekti kanununa dayanarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldırılabilecek kanun hükümlerinin hangileri doğrudur.

V.Yetki kanununa dayanarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin ne kadar süreyle yürürlükte kalacağı

Yukarıdakilerden hangileri, Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yetki kanunlarında bulunması gereken unsurla arasında yer alır?

A  I, II ve III
B  I,II ve IV
C  II,III ve IV
D  II,IV ve V
E  III,IV ve V
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Ülkemizde maden sanayinin yeterince gelişmediğini ve bu zenginlikten ülkenin yeterince yararlanmadığını söyleyen bir kişi bu iddiasını aşağıdaki verilenlerden hangisi ile kanıtlayabilir ?

A  Tarımın hala en önemli ekonomik faaliyet olması ile
B  Maden rezervinin az, tenör oranının düşük olması
C  Madenlerimizin ham ve yarı işlenmiş olarak ihraç edilmesi ile
D  Mevcut madenlerin değersiz ve kullanım alanlarının az olması ile
E  Sanayimizin istenilen düzeye gelmemesi ile
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Türkiye Cumhuriyetinde Anayasa Mahkemesinin Anayasa da düzenlenişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A  Anayasa Mahkemesi ilk kez 1924 Anayasasında yer almıştır.
B  Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır.
C  Anayasa Mahkemesi ilk kez 1982 Anayasasında yer almıştır.
D  Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişikliklerden sonra Anayasa da yer almıştır.
E  Anayasa Mahkemesi ilk kez 1921 Anayasasında 1923 yılında yapılan değişikliklerden sonra Anayasada yer almıştır.
  Boş Bırakmak İstiyorum