KPSS - Temel Yurtdaşlık Bilgisi 

1

Aşağıdaki madenlerden hangisi Afyon, Marmara Adası, Bursa, Bilecik ve Bandırma da yaygın olarak çıkarılmaktadır ?

A  Mermer
B  Demir
C  Tuz
D  Boksit
E  Manganez
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Karadeniz Bölgesinin başılca yeraltı kaynakları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir ?

A  Krom - Civa
B  Demir - Linyit
C  Uranyum - Fosfat
D  Taşkömürü - Bakır
E  Alüminyum - Asbest
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

I.Görev sırasında güvenoyu

II.Kamu kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşları

III.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

IV.Olağanüstü  kanun hükmünde kararnameler 

V.Milli güvenlik kurulu

VI.Devlet denetleme kurulu

VII.Yükseköğretim Kurulu

VIII. Diyanet işleri başkanlığı

Yukarıdakilerden hangileri, 1961 Anayasasında yer almamış olup ilk kez 1982 Anayasasında öngörülmüş bulunmaktadır.?

A  I,II,V ve VI
B  I,V,VI ve VIII
C  II,V,VI ve VII
D  III,IV,V ve VIII
E  III,IV,VI ve VIII
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisi Karadeniz Bölgesinde yer almaz ?

A  Demir - Çelik
B  Bakır işletmeleri
C  kereste
D  Alüminyum
E  Cam
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

Dış satım gelirleri, dış alım gelirlerinden daha az olan ülkelerde dış ticaret açığı vardır.

Buna göre, ülkemizdeki dış ticaret açığını kapatmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha öncelikli bir durumdur ?

A  Tüketimi teşvik etmek
B  Endüstriyel üretimi arttırmak
C  Tarım ürünleri çeşidini arttırmak
D  Dış alımı arttırmak
E  Tarımsal verimi yükseltmek
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

I.Başbakanın yasama organı üyeleri içinden belirlenmesi

II.Bakanlar Kurulunun yasama organı önünde siyasal açıdan sorumlu olması

III.Doğrudan doğruya halk tarafından secilen bir Devlet Başkanının varlığı

IV.Devlet Başkanını çoğunlukla sembolik ve törensel yetkilerle donatılmış olması

V.Kanunların Anayasaya uygunluğunun merkezileşmiş bir yargı organı tarafından denetlenmesi

A  I,II, ve III
B  I, II ve IV
C  I, II ve V
D  II, IV ve V
E  III, IV ve V
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

TBMM genel oyla seçilen kaç milletvekilinden oluşur?

A  450
B  550
C  500
D  400
E  600
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıdaki bazı madenlerle bu madenlerin çıkarıldığı yerler eşleştirilmiştir.

Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır ?

A  Krom - Guleman
B  Kükürt - Keçiborlu
C  Demir - Karabük
D  Zımpara Taşı - Menteşe
E  Kurşun - Keban
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Güney marmara kıyılarında zeytinliklerin yaygın olarak görülmesi aşağıdakilerden hangisini bir sonucudur ?

A  Yağ sanayisinin gelişmiş olması
B  Kış mevsiminin ılık geçmesinin
C  Tarıma gerekli önemin verilmesinin
D  Sulama olanaklarının geliştirilmesinin
E  Verimli alüvyal ovalarının bulunmasının
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Cumhurbaşkanının birini başbakan olarak ataması için o kişide aşağıdaki özelliklerden hangisinin mutlaka bulunması gerekir?

A  En az 40 yaşında olmak
B  Erkek olmak
C  En az yüksek öğrenim mezunu olmak
D  TBMM de en çok milletvekiline sahip olan siyasal partinin başkanı olmak
E  Milletvekili olmak
  Boş Bırakmak İstiyorum