KPSS - Temel Yurtdaşlık Bilgisi 

1

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde başkanlık hükümeti sistemi uygulanmaktadır?

A  Amerika birleşik devletleri
B  Almanya
C  İngiltere
D  Hollanda
E  İtalya
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdakilerden hangisi Marmara bölgesinin sürekli göç almasında etkili olmuştur ?

A  Sanayinin gelişmiş olması
B  İş imkanlarının fazla olması
C  Altyapı hizmetlerinin yetersizliği
D  Kültürel faaliyetlerin fazla olması
E  Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

I.Kanunlar

II.Meclis İçtüzüğü

III.KHK

IV.Anayasa değişikliği yapan kanunlar

Hangisinin esas yönünden anayasa uygunluğu Anayasa Mahkemesinde incelenemez?

A  II
B  I-III
C  I-II
D  IV
E  II-IV
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda düzenlenen sosyal ve ekonomik haklardan biridir?

A  Dilekçe hakkı
B  Mülkiyet hakkı
C  Eğitim ve öğretim hakkı
D  Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı
E  Seçme ve seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

1982 Anayasına göre , milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir?

A  Tercihli oy
B  İki dereceli sistem
C  İki türlü sistem
D  Dar bölge sistemi
E  Seçime katılmayan seçmenlere para cezası verilebilmesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

1982 Anayasasına göre, TBMM de cıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak ve incelenmesi istenmek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin hangisinde dava açılır?

A  Danıştay
B  Sayıştay
C  Anayasa Mahkemesi
D  İdare mahkemesi
E  Uyuşmazlık Mahkemesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

Dürüstlük kuralı aşağıdakilerden hangiisinde uygulanmaz?

A  Sözleşmelerin yorumlanmasında
B  Sözleşmelerdeki boşlukların doldurulmasına
C  Sözleşmelerde yan yükümlülüklerin yerine getirilmesine
D  Sözleşme öncesi müzakerelerde
E  Sözleşmede öngörülen bir hakkın kazanılmasına
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Bir yasama döneminde kanunlaşmayan kanun tasarı ve tekliflerin hükümsüz kalmasına ne ad verilir?

A  Ombudsman
B  Kadük Kalma
C  Ölü tasarı
D  Eksik tasarı
E  Yasama tasarı
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Yönetmeliklerler ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A  Anayasanını yönetmelik çıkarabileceğine açıkça izin vermediği konularda yönetmelik çıkarılamaz.
B  Yönetmelikle düzenlenen bir konunun mutlaka yasal dayanağının bulunması gerekir.
C  Yönetmelikle suç ve ceza konulamaz.
D  Bakanlıklar yönetmelik çıkarabilirler.
E  Normlar hiyeraşisinde genelge yönetmeliğin altındadır.
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Marmara bölgeside nüfuy yoğunluğ en az olan bölüm, Yıldız dağları bölümüdür.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A  Dağlık alanların fazla olması
B  Topraklarının verimsiz olması
C  Endüstrinin gelişmemiş olması
D  Ortalama yükseltisinin az olması
E  Ulaşım imkanlarının gelişmemiş olması
  Boş Bırakmak İstiyorum