KPSS - Temel Yurtdaşlık Bilgisi 

1

Aralarında var olan borç ilişkiyi dolayısıyla alacaklarının borçludan isteyebileceği , borçlunun da yerine getirmekte yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir?

A  İş
B  Edim
C  Çalışma
D  Alacak
E  Sözleşme
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıda bir yöre ve bu yörede bulunan sanayi kuruluşu eşleştirilmiştir.

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?

A  Bursa - otomotiv
B  Kayseri - ipekli dokuma
C  Bitlis - sigara
D  Mardin - Çimento
E  Karabük - Demir çelik
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de madencilikle karşılaşılan sorunlardan biri değildir ?

A  Sermaye
B  Kalifiye eleman
C  Teknik donanım
D  Çevre kirliliği
E  Rezerv
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Hangisi 82 Anayasası'nın temel hak ve özgürlüklerine ilgili hükümlerinedn biri değildir?

A  Herkes kişiliğine bağlı dokunulamaz , devredilemez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir.
B  Temel hak ve özgürlükler kötüye kullanılamaz
C  Temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz
D  Temel hak ve özgürlükler ancak anayasadaki genel sınırlama nedenleriyle sınırlanabilir
E  Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması demokratik toplum düzeninin gerekleriyle aykırı olamaz
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM nin yetkileri arasında yer almaz?

A  Milletlerarası anltlaşmaları onaylamak
B  Savaş basılmasına karar vermek
C  Para basılmasına karar vermek
D  Kesin hesap kanun tasarıları kabul etmek
E  Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

1982 Anayasasına göre , Cumhurbaşkanının TBMM ce kabul edilen kanunları en çok kaç gün yayımlanması veya bir kez daha görüşülmesi için TBMM ye geri göndermesi gerekir?

A  7
B  10
C  15
D  20
E  30
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

GAP projesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir çok sanayi alanında gelişme olması beklenmektedir.

GAP ve bölgenin diğer özellikleri düşünüldüğünde, bu bölgemizde aşağıdaki sanayi dallarından hangisinde yakın zamanda gelişme beklenemez ?

A  Kağıt
B  Besin
C  Dokuma
D  Çimento
E  Petrokimya
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Türkiyenin yakın zamanda oluşmuş bir kara parçası üzerinde bulunmas aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin fazla olmasına neden olmuştur ?

A  Doğalgaz
B  Taşkömürü
C  Petrol
D  Jeotermal
E  Güneş
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

KHK çıkarma yetkisinin sona ermesine dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A  Yetki süresi sadece TBMM nin seçime gitmesiyle son bulur
B  Bakanlar kurulunun TBMM tarafından düşürülmesi yetki süresini sona erdirir
C  TBMM verdiği yetkiyi süre dolmadan geri alamaz
D  Bakanlar Kurulunun istifa etmesi yetki süresini sona erdirir
E  Bakanlar Kurulunun istifası veya düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi yetki süresini sona erdirmez
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisi bir Anayasanın değiştirilmesini zorlaştıran ve dolayısıyla onu sert anayasa kategorisine sokan ölçütlerden biri değildir?

A  Anayasa da anayasanını ancak bu iş için özel olarak oluşturulmuş organlarca değiştirilebileceğinin öngörülmüş olması
B  Anayasa da anayasa değişikliği sürecinin tamamlanabilmesi için halk oylamasına başvurmanın zorunlu tutulmuş olması
C  Anayasa da anayasanın değiştirilmesi için nitelikli Meclis çoğunluğunun aranması
D  Anayasa da anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesinin yasaklanmış olması
E  Anayasa da yer alan hükümlerin ayrıntılı düzenlemeler öngörmesi
  Boş Bırakmak İstiyorum