KPSS - Temel Yurtdaşlık Bilgisi 

1

1982 Anayasına göre Devletin şekil ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A  TÜrkiye federai bir devlettir.
B  Türkiye konfedari bir devlettir.
C  Türkiye Devleti monarşidir.
D  Türkiye devleti totaliter bir devlettir.
E  Türkiye devleti bir Cumhuriyettir.
  Boş Bırakmak İstiyorum

2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'den beyin göçünü önlemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir ?

A  Bilimsel araştırmalara daha fazla önem verilmesi
B  Ücretlerin artırılması
C  Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
D  Üniversitelerin geliştirilmesi
E  Yabancı ülkelerden bilim adamları getirilmesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

3

Türk Medeni Kanununa göre kişilik nasıl başlar?

A  Sağ ve tam doğumla
B  Ayırt etme gücünün kazanılmasıyla
C  Yedi yaşına girmekle
D  Reşit olmakla
E  Evlenmekle
  Boş Bırakmak İstiyorum

4

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir?

A  Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
B  Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi
C  Doğal yargıç (tabii hakim) ilkesi
D  Kanunların genelliği ilkesi
E  Kazanılmış haklara saygı ilkesi
  Boş Bırakmak İstiyorum

5

1982 Anayasasına göre , aşağıdakilerden hangisi tüzük  çıkarabilir?

A  Bakanlar Kurulu
B  Sayıştay
C  Bakanlıkla
D  Cumhurbaşkanı
E  Kamu tüzel kişileri
  Boş Bırakmak İstiyorum

6

Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi Karadeniz bölgesinde bulunmaz ?

A  Petrol rafinesi
B  Cam fabrikası
C  Demir - Çelik fabrikası
D  Bakır fabrikası
E  Şeker fabrikası
  Boş Bırakmak İstiyorum

7

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi TBMM nin görevlerinden ve yetkilerinden biri değildir?

A  Bakanları denetlemek
B  Başbakanı denetlemek
C  Kanunların iptal için yapılan başvuruları
D  Kanunları gerektiğinde değiştirmek
E  Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek
  Boş Bırakmak İstiyorum

8

Aşağıda ismi verilen bölgelerin hangisinde ayçiceği üretimi ve ayçiceğine dayalı  sanayi kuruluşları diğerlerine göre daha yoğundur ?

A  Akdeniz
B  Karadeniz
C  İç anadolu
D  Marmara
E  Ege
  Boş Bırakmak İstiyorum

9

Ege bölgesi kıyıları, aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisine örnektir ?

A  Boyuna
B  Enine
C  Dalmaçya
D  Limanlı
E  Haliçli
  Boş Bırakmak İstiyorum

10

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş milletler örgütünün içinde yer alan eğitimi, bilim ve kültür kuruluşudur?

A  WHO
B  UNESCO
C  ILO
D  UNİCEF
E  FAO
  Boş Bırakmak İstiyorum